Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

O nas

O nas

Witamy na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku!

Kultura na miejscu

,,Kultura łączy, edukuje i promuje nasze miasto…”

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku to samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Jesteśmy nowoczesną placówką, otwartą dla wszystkich, aktywną w życiu społecznym naszego miasta. W roku 2005 Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zdobyło tytuł NAJLEPSZEJ PLACÓWKI KULTURY ‘2004 w kategorii powiatowej, a zwieńczeniem wieloletniej pracy na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego było zdobycie dla Płońska tytułu STOLICY KULTURALNEJ MAZOWSZA ‘2006.

Misja

Misją Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług w obszarze działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Pozyskujemy i przygotowujemy społeczność lokalną w każdym wieku do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Miejskie Centrum Kultury integruje mieszkańców, aktywizuje, inspiruje i odpowiada na potrzeby kulturalne i rozrywkowe. Tworzymy najlepsze warunki dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych do angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym. Umożliwiamy osobom niepełnosprawnym pełny dostęp do świadczonych usług i otaczamy ich szczególną troską.

Promujemy szeroko pojętą kulturę z naciskiem na tradycje narodowe, regionalne, lokalne dzieła artystyczne, zachowania proekologiczne i prozdrowotne oraz dbamy o zachowanie tożsamości kulturowej i patriotyzmu lokalnego. Jesteśmy miejscem kształtowania się społeczeństwa naszego miasta – kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej. Jesteśmy placówką otwartą na zmieniającą się rzeczywistość, na wielostronną współpracę z partnerami, co pozwala na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom.

Możliwości

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku to centrum życia kulturalnego, społecznego, promocji miasta, jego historii i tradycji. To również nowoczesny ośrodek informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej. Jesteśmy inicjatorem i organizatorem różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych, rozrywkowych i społecznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Posiadamy bogatą ofertę artystyczno-edukacyjną i dlatego jesteśmy miejscem bardzo chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania czasu wolnego.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty i odwiedzania strony internetowej…

Galeria

Historia Domu Kultury i Kina w Płońsku

Na początku 1947 roku z inicjatywy Stanisława Ciślewskiego powołano Komitet Budowy Kina i Domu Kultury w Płońsku. Na rzecz budowy kwestowano na wsi i w mieście.

9 maja 1948 roku miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Domu Ludowego i Kinoteatru. 22 lipca 1949 roku budynek kina został oddany do użytku. Obiekt otrzymał nazwę „22 Lipca”. Podczas pokazu inauguracyjnego   wyświetlono film pt. „Pieśń Tajgi”.

W kilka lat po otwarciu w kinie wybudowano scenę oraz kanał dla orkiestry. Na przełomie lat 1959/60 i 1968/69 przeprowadzono kapitalne remonty mające na celu odnowienie wnętrza oraz modernizację aparatury projekcyjno–dźwiękowej.

W latach 1972 – 1980 kino poszerzyło swoją działalność

zakładając, w ramach edukacjii filmowej, klub filmowy. Każda projekcja była poprzedzona krótką prelekcją, natomiast po seansie odbywała się dyskusja. Przedsięwzięcie to cieszyło się sporą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży.

Od początku lat 60. działały na tutejszym terenie 2 kina objazdowe z kinowozami. Trzy istniejące wówczas kina wiejskie nazywały się półstałymi, gdyż wyświetlały one filmy z reguły przez 2 dni w tygodniu w swoich siedzibach, a w pozostałe dni dojeżdżały do pobliskich wsi wozami konnymi.

Kierownikiem ostatniego zlikwidowanego kina objazdowego w Płońsku był January Grochocki. Frekwencja w kinach wiejskich i ruchomych w końcu lat 80. znacznie zmalała i stopniowo je likwidowano. Kinowozy wraz z aparaturą projekcyjną zostały w większości wykupione  przez dotychczasowych kierowników tych kin. Jednak w niedługim czasie prawie wszystkie kina ruchome i wiejskie splajtowały.

Dom Kultury oddano do użytku w 1952 roku. Od pierwszych dni swego istnienia nawiązał ścisłą współpracę z Towarzystwem Sztuk Pięknych i Płockim Towarzystwem Naukowym.

Towarzystwo Sztuk Pięknych patronowało pracy koła plastycznego, pomagając w organizowaniu plenerów malarskich i wystaw poplenerowych.

Natomiast Płockie Towarzystwo naukowe służyło fachową radą i pomocą w zbieraniu eksponatów etnograficznych i archeologicznych.

Spotkania autorskie, koncerty, wernisaże plastyczne, spektakle teatralne, sekcje zainteresowań, zespoły artystyczne i kursy były to najważniejsze formy działalności Powiatowego Domu Kultury.

Z usług tej placówki korzystała chętnie młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Często PDK specjalnie dla szkoły organizował spektakle teatralne, spotkania, koncerty , zapraszając najciekawszych aktorów i twórców. Systematycznym gościem był Teatr Ziemi Mazowieckiej. Znana była swego czasu akcja koncertów  monograficznych, np. „Chopin –  i jego epoka” z udziałem znanych aktorów. Ponadto systematycznie przeprowadzano  akcję na rzecz rozwoju kultury na wsiach w całym powiecie. Zapraszano zespoły artystyczne i wybitnych artystów z Warszawy, m.in. Estradę Poezji i Pieśni  im. Wł. Broniewskiego.

Powojenne wznowienie działalności amatorskiego ruchu artystycznego przypadło na lata 1953-1954. Najwierniejszych i najaktywniejszych sympatyków PDK, od zawsze przyciągały tu popołudniowe zajęcia w kołach zainteresowań, zespołach artystycznych. W tej grupie osób przeważali uczniowie szkół podstawowych i średnich. Ci młodzi ludzie podejmowali tu edukację artystyczną, rozwijali talenty, zaspokajali hobbistyczne zainteresowania .

Pod kierownictwem znanego aktora Teatru Ziemi Mazowieckiej – Jerzego Próchnickiego, spełniającego jednocześnie funkcje reżysera. Członkami grupy byli uczniowie, młodzi robotnicy, pracownicy umysłowi. Zespół organizował i wystawiał w terenie (m.in. w Kołozębiu,  Kroczewie, Nowym Mieście, etc.) zarówno sztuki poważne „ większego kalibru”, jak też montaże słowno – muzyczne. W okresie od II połowy lat siedemdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych kierownictwo zespołu stanowili , również jego aktorzy, Janina Bogusławska i Jerzy Jakubowski.

Wart podkreślenia jest fakt, że osoby należące do teatru nie ograniczały swojej działalności wyłącznie do opanowywania tekstów i nauki poruszania się na scenie np. we własnym zakresie szyli kostiumy czy przygotowywali scenografię.

„Rytmy Młodych”, „Akrabol”, „Omikron”, „Zespół Pieśni i Tańca”, „ Kubusie”.

Zespół „Kubusie” powstał w 1967 roku. Występował w klubach, urozmaicał  odświętnie akademie i zwyczajne wieczory. W latach 1969-1978 jego kierownikiem był Marian Szymborski.

Grupujący miłośników poezji spośród uczniów płońskich szkół średnich. Prowadził ożywioną działalność i cieszył się dużo popularnością. Konsultantem grupy była Ewa Różbicka, która przygotowywała młodzież do udziału w konkursach recytatorskich. Pod czujnym okiem grupa zdobywała wiele nagród i wyróżnień.

W arkana rysunku i malarstwa wprowadzali młodzież:  Maria Jan Charzewski, Wiesław Borowski, Aleksander Turek i Anna Szalast, zaś ze sztuką rzeźby zapoznawali: Wiktor Marczyński, Jan Żabowski i Józef Grzywaczewski.

Ponadto istniały: koło modelarstwa lotniczego, które prowadził Wojciech Czubak, ognisko muzyczne, prowadzone przez Kazimierza Izydorczaka, Mariana Skibińskiego i Zdzisława Dabolina oraz pracownia fotograficzna prowadzona przez Henryka Byczkiewicza. 

Mimo, iż wewnętrzne życie Domu Kultury regulowała głównie praca zespołów i kół zainteresowań, to nie zabrakło czasu dla podejmowania innych interesujących inicjatyw.

Dom kultury od zawsze usiłował załagodzić istniejący niedosyt w zakresie upowszechniania plastyki współczesnej w środowisku płońskim, podejmując nieustanne starania o prezentowanie twórczości artystycznej. Miłośnicy malarstwa oglądali obrazy m.in. Anny Szalast, Józefa Nowaka, Antoniego Teslara, Bolesława Brzezińskiego.

Eksponowano również rzeźby Wiktora Marczyńskiego, Józefa Ggrzywaczewskigo, Jana Żabowskiego, prace ze słomy Stanisława Łukaszewskiego, kowalstwo artystyczne Mieczysława Zaniewskiego oraz sztukę ludową powiatu płońskiego.   

Wystawy nie ograniczały się jedynie do malarskich. Eksponowano również rzeźby Wiktora Marczyńskiego, prace ze słomy Stanisława Łukaszewskiego, sztukę ludową powiatu płońskiego.

Zorganizowano III i IV Ogólnopolską Subskrypcję Grafiki Artystycznej, która prezentowała dorobek 50 – ciu twórców. Za dobrze przeprowadzone Subskrypcje Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało płońskiemu PDK cztery prace graficzne tytułem nagrody.

W działalność Powiatowego Domy kultury wpisało się szereg cyklicznych imprez, takich jak:

  • „Wiosenne spotkania z kulturą”;
  • „Dni Oświaty, Książki i Prasy”;
  • cykl terenowych imprez kulturalnych pn. „ Niedziela na wsi”;
  • „Ogólnopolski Dziecięcy Konkurs Pieśni i Tańca”;
  • spotkania z ludźmi pióra, dziennikarzami i aktorami;
  • festyny na świeżym powietrzu organizowane na zamówienie załóg zakładów pracy, biegi uliczne, kiermasze, loterie, etc.

Powstało połączonymi siłami płońskich społeczników, którzy pasjonowali się historią swojego miasta. Zgromadzono wiele pamiątek, które niejako zaświadczały o życiu i pracy mieszkańców miasta i okolic. W gablotach umieszczono medale, sztandary i dokumenty świadczące o bohaterstwie miejscowej ludności w walce z faszyzmem. Inicjatorem zabezpieczenia tych pamiątek i patronem ekspozycji muzealnej był ówczesny Dyrektor Domu Kultury  – Jan Konarzewski . Muzeum otwarto w 30- tą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Swoją społeczną pracę i zaangażowanie w tworzenie muzeum włożyli również : Jan Pietrzak i Wojciech Czubak.

W maju 1957 roku biblioteka miała 365 stałych czytelników.  Wielu z nich rekrutowało się spośród młodzieży szkół średnich. W księgozbiorze natomiast mieściło się około 1200 pozycji.

Dnia 3 czerwca 1956 roku w PDK odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, podczas którego wyłoniono zarząd Klubu oraz wyznaczono na dzień spotkań klubowych – czwartek.. Dyskusje toczyły się wokół takich tematów jak np.: historia Płońska, działalność zasłużonych dla miasta ludzi – lekarza i antropologa  Leona Rutkowskiego, lekarza i astronoma Jana Walerego Jędrzejewicza.

Początkowo do Klubu należała nieliczna garstka ludzi. Z upływem czasu Klub Inteligencji cieszył się coraz to większym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, w związku z tym bardzo szybko zyskiwał nowych członków.

Powstała w jednej z sal PDK z inicjatywy Klubu Inteligencji kawiarnię, otwierano codziennie w godz. 17.00 – 21.00. Można tam było wypić kawę, zamówić ciastko, poczytać gazety, podyskutować w gronie znajomych, pograć w warcaby, szachy, a także w brydża.

Kultura na miejscu

,,Kultura łączy, edukuje i promuje nasze miasto…”

Historia

W grudniu 1992 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Płońsku dokonano połączenia Domu Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miejskie Centrum Kultury.

Z dniem 1 stycznia 1993r, na mocy uchwały Nr XI/80/92 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 grudnia 1992 r. z połączenia Miejskiego Domu Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej powstało Miejskie Centrum Kultury.

W latach 1993 – 1998 działalność MCK opierała się głównie na współpracy ze szkołami z terenu miasta i gminy oraz z Wojewódzkim Domem Kultury w Ciechanowie. Istniały takie sekcje, jak: grupy tańca nowoczesnego, kontynuujący działalność LZA POŚWIĘTNIACY – Ludowy Zespół Artystyczny PŁOŃSK, grupa rytmiczno-baletowa, młodzieżowe zespoły muzyczne, grupa teatralna „Teatr Wyobraźni”, koła plastyczne, teatr Lalki i Maski KSANTYPA. Cyklicznie organizowano konkursy i przeglądy rejonowe: Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej „Mini Lista Przebojów”, Rejonowy Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych, Konkurs Recytatorski dla dzieci „Opowiem ci bajkę”, Konkurs Tańca (od 1996r do dziś). Stałą działalnością Domu Kultury była organizacja wystaw twórczości artystów profesjonalnych, jak również dzieci i młodzieży oraz lokalnych twórców ( Moniki Czekałło, Marianny Wesołowskiej, Marcina Bilińskiego). Z poprzednich lat działalności domu Kultury, kontynuowano organizację imprez cieszących się dużą popularnością wśród społeczności lokalnej, m.in.: Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KUPALNOCKA, Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncerty Charytatywne na rzecz Domu Dziecka w Płońsku, Wieczory Kolęd, Bale Sylwestrowe i Powitania Nowego Roku w Rynku Miasta.

Ważnym wydarzeniem kulturalnym była zorganizowana w listopadzie 1997r, we współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie, wystawa Barbary Wachowicz, pt. „Ku pokrzepieniu serc” poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi.

Mając na uwadze promocję miasta, MCK realizowało zarówno imprezy o charakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, np.: Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza „O Płońską Różę” (od 1994r do 2005r), czy międzynarodowy Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej (1996-1999, jego organizatorami i realizatorami byli: Samorząd Miasta Płońsk, MCK, Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej i Stowarzyszenie Weteranów Września 1939 roku Armii Modlin „Modliniacy”).

W styczniu 1995 r. powołano do życia i włączono w struktury MCK Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta. Głównym celem jej działalności jest tworzenie systemu wielopoziomowej i wieloaspektowej informacji piśmienniczej i ikonograficznej o materialnym i duchowym dziedzictwie kulturowym Płońska i Ziemi Płońskiej, służącego pogłębieniu i upowszechnieniu wiedzy o dawnych i obecnych dziejach miasta i jego mieszkańców oraz przechowaniu jej dla przyszłych pokoleń. Tu powstał, m.in., projekt Płońskich Spotkań Mediów Lokalnych, których wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny sprawił, że Płońsk w latach 1996-2000 był faktyczną stolicą prasy lokalnej na Mazowszu. W tym okresie, Pracownia na swoje projekty pozyskała środki pozabudżetowe w wys. 374.307,32 zł, w tym środki finansowe w wys. 329.106,00 zł.

W styczniu 1998 r. niezbędne okazało się wprowadzenie kolejnej zmiany w strukturze MCK, w związku z oddaniem do użytku nowoczesnej hali sportowej oraz krytej pływalni. W wyniku podziału powstały dwie instytucje: Miejskie Centrum Kultury oraz Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji.

W 1998 r. struktura MCK obejmuje: Dom Kultury, Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta, Bibliotekę Miejską i Kino „Kalejdoskop”.

Powstała w 1999 r. Galeria „P” mieści się w sali poklasztornego budynku zakonu Karmelitów Trzewiczkowych z XVI w., w której zachowały się szesnastowieczne sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Swoje prace wystawiają w niej zarówno artyści profesjonalni, jak i amatorzy. M.in., swoje prace wystawiali tak uznani artyści, jak: Janusz Stanny, Paweł Michalak, Aleksander Turek, Iva Pawelczuk z Ukrainy, Małgorzata Czernik, Lidia Snitko-Pleszko, Anna Szalast, Andrzej Łojko, jak również artyści z Płońskiego Klubu Plastyka ART-PŁONA.

W latach 2004 -2006  przy Miejskim Centrum Kultury powstały kolejne dwie galerie. Są to: licząca 28 obrazów stała ekspozycja prac wybitnego współczesnego kolorysty Zbigniewa Jaskierskiego oraz Izba Pamięci Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, na którą składają się, m.in.: informacje dotyczące jego życia i twórczości, wiersze, zdjęcia z obchodów Dni Sarbiewskiego w Płońsku oraz materiały do pracy doktorskiej o ks. Sarbiewskim autorstwa wielkiego sympatyka jego twórczości i postaci – Tadeusza Dłabika, które wypożyczyła jego bratanica p. Elżbieta Dłabik.

Kino Kalejdoskop ma już swoją ponad 50 letnią tradycję. Mimo, że miasto ma stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców, to wypracowywane zyski pozwalają na sprowadzenie filmów premierowych już w trzy tygodnie od ich ogólnopolskiej premiery. Oprócz projekcji filmów, w kinie organizowanych jest wiele imprez kulturalnych, takich jak: spektakle teatralne, recitale, koncerty, programy artystyczne, etc. W 2005 roku został złożony wniosek do ZPORR na całkowitą modernizację kina i Domu Kultury, który przeszedł wszystkie etapy oceny formalnej i merytorycznej i uplasował się w rankingu na 36 miejscu spośród 70.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku pracuje nowoczesnymi metodami animacji kultury. Jedną z najważniejszych jest metoda projektowania zadań animacyjnych. Dzięki profesjonalizacji działań udało się zaprosić do współpracy wielu znaczących, tak polskich, jak i zagranicznych, partnerów, m.in.: Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowe Centrum Kultury i Instytut im. A. Mickiewicza w Warszawie, Fundację Wyszehradzką, Ambasadę Chin, Stowarzyszenie TRATWA z Olsztyna, Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Wileński, Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów, Fundacja ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”.

Równie dobrze układa się współpraca MCK z lokalnymi partnerami, m.in. z: Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami i Urzędem Pracy.

Zawartość oferty merytorycznej MCK jest bardzo różnorodna pod względem zasięgu – od małych, lokalnych imprez, poprzez regionalne do ogólnopolskich i międzynarodowych, skierowana zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, realizująca politykę kulturalną miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, jak też otwarcia się na nowe wyzwania i współpracę z instytucjami i organizacjami lokalnymi i ponadlokalnymi.

Przy okazji współpracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, w 2001r MCK otrzymało za projekt integracyjny „Spojrzeć słońcu prosto w twarz”, nagrodę Dyrektora Centrum Animacji Kultury w Warszawie.

Działalność MCK w Płońsku zyskała uznanie Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Placówkę Kultury 2004 roku i w dniu 21 czerwca 2005 roku podczas uroczystości w Sejmie RP, MCK otrzymało tytuł Najlepszej Placówki Kultury 2004 r. w kategorii powiatowej.

W listopadzie 2005 roku, MCK, za działalność na rzecz szerzenia idei i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz za wdrażanie metody CAL w środowisku lokalnym otrzymało Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej przyznany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie.

Najbliższe plany działalności MCK koncentrują się wokół tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju kultury. Kolejnym wyzwaniem jest rozwój współpracy na polu kultury z naszymi miastami bliźniaczymi. MCK  jest autorem projektu pn. Festiwal Kultur Miast Bliźniaczych: Płońsk – Winschoten – Bachczysaraj – Soleczniki, który zrealizowano na przełomie kwietnia i maja 2006 roku, a jego głównym celem było nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy twórcami, artystami i mieszkańcami naszych miast.

Uwieńczeniem wieloletniej pracy MCK na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego jest zdobycie dla Płońska tytułu Stolicy Kulturalnej Mazowsza 2006, w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ślad za tytułem przyszła nagroda w wys. 150 tys. zł.

W 2015 r. Miejskie Centrum Kultury w Płońsku przeszło generalny remont i modernizację, od pięciu lat działa w odnowionej siedzibie. Dzięki przebudowie obiekt zyskał nowoczesne i bardziej komfortowe przestrzenie. Obecnie w strukturze MCK funkcjonują: Dom Kultury, Kino Kalejdoskop, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta oraz  Bistro Kultura. Po rozbudowie obiekt zwiększył się dwukrotnie, ma powierzchnię 3.370 m². Powstały: sala prób muzycznych, pracownia artystyczno – krawiecka i malarska, sala wystawiennicza, sala taneczna, sala wielofunkcyjna, studio nagrań.

Dom kultury to nie same mury i nawet nie nowoczesny sprzęt, jaki od niedawna MCK posiada. To centrum amatorskiego ruchu artystycznego, rozwijanego  w dziedzinach plastyki, muzyki, rękodzieła ludowego i folkloru, tańca współczesnego i sztuk scenicznych. To organizacja różnych imprez, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, konkursów kameralnych i masowych.

MCK wspiera profesjonalistów i amatorów, rozwija zainteresowania wiedzą i sztuką u setek tysięcy uczestników i odbiorców wszechstronnych działań, skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

Szczególne miejsce w pracy MCK od zawsze zajmuje działalność amatorskich zespołów artystycznych. Już od kilku lat rozwija wyobraźnię i talenty swoich podopiecznych. Uwrażliwiając młode pokolenie na muzykę, słowo, plastykę wzbudza potrzebę obcowania z kulturą i sztuką, poprzez rozwijanie ich zainteresowań  w grupach działających przy instytucji. Dzieci, młodzież i dorośli mają do wyboru szeroki wachlarz propozycji spędzania czasu wolnego.

Galeria