Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

O nas

O nas

Witamy na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku!

Kultura na miejscu

,,Kultura łączy, edukuje i promuje nasze miasto…”

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku to samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Jesteśmy nowoczesną placówką, otwartą dla wszystkich, aktywną w życiu społecznym naszego miasta. W roku 2005 Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zdobyło tytuł NAJLEPSZEJ PLACÓWKI KULTURY ‘2004 w kategorii powiatowej, a zwieńczeniem wieloletniej pracy na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego było zdobycie dla Płońska tytułu STOLICY KULTURALNEJ MAZOWSZA ‘2006.

Misja

Misją Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług w obszarze działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Pozyskujemy i przygotowujemy społeczność lokalną w każdym wieku do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Miejskie Centrum Kultury integruje mieszkańców, aktywizuje, inspiruje i odpowiada na potrzeby kulturalne i rozrywkowe. Tworzymy najlepsze warunki dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych do angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym. Umożliwiamy osobom niepełnosprawnym pełny dostęp do świadczonych usług i otaczamy ich szczególną troską.

Promujemy szeroko pojętą kulturę z naciskiem na tradycje narodowe, regionalne, lokalne dzieła artystyczne, zachowania proekologiczne i prozdrowotne oraz dbamy o zachowanie tożsamości kulturowej i patriotyzmu lokalnego. Jesteśmy miejscem kształtowania się społeczeństwa naszego miasta – kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej. Jesteśmy placówką otwartą na zmieniającą się rzeczywistość, na wielostronną współpracę z partnerami, co pozwala na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom.

Możliwości

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku to centrum życia kulturalnego, społecznego, promocji miasta, jego historii i tradycji. To również nowoczesny ośrodek informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej. Jesteśmy inicjatorem i organizatorem różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych, rozrywkowych i społecznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Posiadamy bogatą ofertę artystyczno-edukacyjną i dlatego jesteśmy miejscem bardzo chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania czasu wolnego.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty i odwiedzania strony internetowej…

Galeria

Historia Domu Kultury i Kina w Płońsku

Kultura na miejscu

,,Kultura łączy, edukuje i promuje nasze miasto…”

Historia

Kino Kalejdoskop ma już swoją ponad 50 letnią tradycję. Mimo, że miasto ma stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców, to wypracowywane zyski pozwalają na sprowadzenie filmów premierowych już w trzy tygodnie od ich ogólnopolskiej premiery. Oprócz projekcji filmów, w kinie organizowanych jest wiele imprez kulturalnych, takich jak: spektakle teatralne, recitale, koncerty, programy artystyczne, etc. W 2005 roku został złożony wniosek do ZPORR na całkowitą modernizację kina i Domu Kultury, który przeszedł wszystkie etapy oceny formalnej i merytorycznej i uplasował się w rankingu na 36 miejscu spośród 70.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku pracuje nowoczesnymi metodami animacji kultury. Jedną z najważniejszych jest metoda projektowania zadań animacyjnych. Dzięki profesjonalizacji działań udało się zaprosić do współpracy wielu znaczących, tak polskich, jak i zagranicznych, partnerów, m.in.: Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowe Centrum Kultury i Instytut im. A. Mickiewicza w Warszawie, Fundację Wyszehradzką, Ambasadę Chin, Stowarzyszenie TRATWA z Olsztyna, Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Wileński, Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów, Fundacja ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”.

Równie dobrze układa się współpraca MCK z lokalnymi partnerami, m.in. z: Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami i Urzędem Pracy.

Zawartość oferty merytorycznej MCK jest bardzo różnorodna pod względem zasięgu – od małych, lokalnych imprez, poprzez regionalne do ogólnopolskich i międzynarodowych, skierowana zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, realizująca politykę kulturalną miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, jak też otwarcia się na nowe wyzwania i współpracę z instytucjami i organizacjami lokalnymi i ponadlokalnymi.

Przy okazji współpracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, w 2001r MCK otrzymało za projekt integracyjny „Spojrzeć słońcu prosto w twarz”, nagrodę Dyrektora Centrum Animacji Kultury w Warszawie.

Działalność MCK w Płońsku zyskała uznanie Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Placówkę Kultury 2004 roku i w dniu 21 czerwca 2005 roku podczas uroczystości w Sejmie RP, MCK otrzymało tytuł Najlepszej Placówki Kultury 2004 r. w kategorii powiatowej.

W listopadzie 2005 roku, MCK, za działalność na rzecz szerzenia idei i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz za wdrażanie metody CAL w środowisku lokalnym otrzymało Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej przyznany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie.

Najbliższe plany działalności MCK koncentrują się wokół tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju kultury. Kolejnym wyzwaniem jest rozwój współpracy na polu kultury z naszymi miastami bliźniaczymi. MCK  jest autorem projektu pn. Festiwal Kultur Miast Bliźniaczych: Płońsk – Winschoten – Bachczysaraj – Soleczniki, który zrealizowano na przełomie kwietnia i maja 2006 roku, a jego głównym celem było nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy twórcami, artystami i mieszkańcami naszych miast.

Uwieńczeniem wieloletniej pracy MCK na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego jest zdobycie dla Płońska tytułu Stolicy Kulturalnej Mazowsza 2006, w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ślad za tytułem przyszła nagroda w wys. 150 tys. zł.

W 2015 r. Miejskie Centrum Kultury w Płońsku przeszło generalny remont i modernizację, od pięciu lat działa w odnowionej siedzibie. Dzięki przebudowie obiekt zyskał nowoczesne i bardziej komfortowe przestrzenie. Obecnie w strukturze MCK funkcjonują: Dom Kultury, Kino Kalejdoskop, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta oraz  Bistro Kultura. Po rozbudowie obiekt zwiększył się dwukrotnie, ma powierzchnię 3.370 m². Powstały: sala prób muzycznych, pracownia artystyczno – krawiecka i malarska, sala wystawiennicza, sala taneczna, sala wielofunkcyjna, studio nagrań.

Dom kultury to nie same mury i nawet nie nowoczesny sprzęt, jaki od niedawna MCK posiada. To centrum amatorskiego ruchu artystycznego, rozwijanego  w dziedzinach plastyki, muzyki, rękodzieła ludowego i folkloru, tańca współczesnego i sztuk scenicznych. To organizacja różnych imprez, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, konkursów kameralnych i masowych.

MCK wspiera profesjonalistów i amatorów, rozwija zainteresowania wiedzą i sztuką u setek tysięcy uczestników i odbiorców wszechstronnych działań, skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

Szczególne miejsce w pracy MCK od zawsze zajmuje działalność amatorskich zespołów artystycznych. Już od kilku lat rozwija wyobraźnię i talenty swoich podopiecznych. Uwrażliwiając młode pokolenie na muzykę, słowo, plastykę wzbudza potrzebę obcowania z kulturą i sztuką, poprzez rozwijanie ich zainteresowań  w grupach działających przy instytucji. Dzieci, młodzież i dorośli mają do wyboru szeroki wachlarz propozycji spędzania czasu wolnego.

Galeria