Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Postęp prac – marzec 2021

Postęp prac – marzec 2021

1

,,Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.
Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014 – 2020.

Trwają prace rozbiórkowe i roboty konstrukcyjne. Postęp prac:
W budynku głównym (muzeum) na ukończeniu są prace rozbiórkowe, dotyczące m.in. istniejącego dachu. Trwają roboty konstrukcyjne – zrealizowane są już stropy żelbetowe na parterze, I i II piętrze. Do poziomu II piętra wykonano klatkę schodową oraz ściany wewnętrzne. W najbliższym tygodniu Wykonawca planuje wylać strop na poddaszu, następnie będzie realizował prace związane z nową konstrukcją i pokryciem dachu. Równolegle prowadzone będą prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych.

W budynku usługowym wymurowano ściany zewnętrzne i zakończono roboty betonowe w zakresie stropu, nadproży, wieńców, spiralnej klatki schodowej. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem konstrukcji dachu.

********
Celem projektu jest ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych oraz ekonomicznych występujących na obszarze zdegradowanym objętym miejskim programem rewitalizacji Płońska poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Odnowienie przestrzeni publicznej w centrum miasta ma również na celu zmniejszenia poczucia wykluczenia społecznego wśród mieszkańców tego obszaru.
Efektem realizacji projektu będzie utworzenie w kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 w Płońsku muzeum pokazującego wspólną historię mieszkańców Płońska narodowości polskiej i żydowskiej. Mieszkańcy otrzymają możliwość korzystania z nowej oferty kulturalno-edukacyjnej. Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy oraz zagospodarowanie terenu podwórza przyczyni się również do ożywienia gospodarczego i społecznego ścisłego centrum miasta, powstaną m.in. nowe miejsca pracy, poprawi się jakość życia mieszkańców tego terenu, wzrośnie zainteresowanie tym obszarem miasta wśród pozostałych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców oraz inwestorów.
Całkowita wartość projektu: 3 159 441,70 PLN
Dofinansowanie projektu: 2 026 250,65 PLN, w tym środki EFRR – 1 688 542,21 PLN i środki z budżetu państwa: 337 708,44 PLN
Beneficjent projektu: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Partner projektu: Gmina Płońsk.