Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Prace rozbiórkowe i konstrukcyjne – luty 2021

Prace rozbiórkowe i konstrukcyjne – luty 2021

DSC_0663

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.

Trwają prace rozbiórkowe i konstrukcyjne. Postęp prac:
– Budynek główny (muzeum) – trwają prace rozbiórkowe i demontaże, realizowane są roboty konstrukcyjne: częściowo wykonano stropy żelbetowe na parterze, I i II piętrze. Przy projektowanej klatce schodowej w piwnicy i na parterze wymurowano ścianę wewnętrzną z bloczków wapienno-piaskowych oraz wybetonowano ścianę żelbetową. Realizowane są prace związane z wykonaniem schodów.
– Budynek usługowy – rozebrano istniejący budynek gospodarczy, wykonano fundamenty, wymurowano ściany nośne, wykonano strop i schody żelbetowe.
Trwają przygotowania do wykonania konstrukcji dachu.

********
Celem projektu jest ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych oraz ekonomicznych występujących na obszarze zdegradowanym objętym miejskim programem rewitalizacji Płońska poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Odnowienie przestrzeni publicznej w centrum miasta ma również na celu zmniejszenia poczucia wykluczenia społecznego wśród mieszkańców tego obszaru.
Efektem realizacji projektu będzie utworzenie w kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 w Płońsku muzeum pokazującego wspólną historię mieszkańców Płońska narodowości polskiej i żydowskiej. Mieszkańcy otrzymają możliwość korzystania z nowej oferty kulturalno-edukacyjnej. Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy oraz zagospodarowanie terenu podwórza przyczyni się również do ożywienia gospodarczego i społecznego ścisłego centrum miasta, powstaną m.in. nowe miejsca pracy, poprawi się jakość życia mieszkańców tego terenu, wzrośnie zainteresowanie tym obszarem miasta wśród pozostałych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców oraz inwestorów.
Całkowita wartość projektu: 3 159 441,70 PLN
Dofinansowanie projektu: 2 026 250,65 PLN, w tym środki EFRR – 1 688 542,21 PLN i środki z budżetu państwa: 337 708,44 PLN
Beneficjent projektu: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Partner projektu: Gmina Płońsk.