Witamy w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku!

Projekty bieżące

Witamy

w Projektach bieżących

Dom Dobrej Pamięci

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych oraz ekonomicznych występujących na obszarze zdegradowanym objętym miejskim programem rewitalizacji Płońska poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Odnowienie przestrzeni publicznej w centrum miasta ma również na celu zmniejszenia poczucia wykluczenia społecznego wśród mieszkańców tego obszaru.

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie w kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 w Płońsku muzeum pokazującego wspólną historię mieszkańców Płońska narodowości polskiej i żydowskiej. Mieszkańcy otrzymają możliwość korzystania z nowej oferty kulturalno-edukacyjnej. Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy oraz zagospodarowanie terenu podwórza przyczyni się również do ożywienia gospodarczego i społecznego ścisłego centrum miasta, powstaną m.in. nowe miejsca pracy, poprawi się jakość życia mieszkańców tego terenu, wzrośnie zainteresowanie tym obszarem miasta wśród pozostałych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców oraz inwestorów.

Całkowita wartość projektu: 3 159 441,70 zł PLN
Dofinansowanie projektu: 2 026 250,65 PLN, w tym środki EFRR – 1 688 542,21 PLN i środki z budżetu państwa: 337 708,44 PLN
Beneficjent projektu: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Partner projektu: Gmina Płońsk

Całkowita Wartość projektu
0
Dofinansowanie Środki EFRR
0
DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA
0
CAŁKOWITE DOFINANSOWANIE
0

Materiały techniczne do postępowania na robotę budowlaną

  1. Opis przedmiotu zamówienia – Zobacz
  2. Krotki opis przedmiotu zamówienia – Zobacz
  3. Załączniki do opisu – Do pobrania

Przebudowa MCK

Dom Kultury To Nie Same Mury